Aktualności

02.03.2018 Pismo PZŁ do Prezes Rady Ministrów

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Polski Związek Łowiecki jest zmuszony poinformować Pana Premiera, że pomimo dotychczasowego zaangażowania w zwalczanie afrykańskiego pomoru świń, od dnia 1 kwietnia 2018 roku NIE BĘDZIE MOŻLIWE SKUTECZNE OGRANICZANIE POPULACJI DZIKA NA TERENIE KRAJU oraz zwalczanie, niebezpiecznej dla trzody chlewnej jednostki chorobowej, afrykańskiego pomoru świń. Wprowadzenie proponowanych przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprawek do ustawy Prawo łowieckie (druk sejmowy 2234):

  1. kto strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań mieszkalnych podlega karze grzywny,
  2. zakaz – poza polowaniami i odłowami – płoszenia chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
  3. kto wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku życia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

spowoduje brak możliwości wykonywania polowania, odstrzału sanitarnego oraz odstrzału redukcyjnego na znacznym obszarze naszego kraju, w szczególności na terenach zurbanizowanych. 

Wprowadzenie przepisu karnego do ustawy Prawo łowieckie, zakazującego strzelanie w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań mieszkalnych, uniemożliwi zwalczanie afrykańskiego pomoru świń na terenach występowania tej choroby, między innymi w okolicach Warszawy oraz innych obszarach Polski z zabudową kolonijną. Proponowane zmiany stoją sprzeczności z rekomendacjami Międzyresortowego Zespołu ds. Łagodzenia Skutków Związanych z Wystąpieniem Przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń (MZ ds. ASF) oraz wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także decyzjami Pana Premiera w myśl których Polski Związek Łowiecki ma ograniczyć liczebność populacji dzika do 0,1 osobnika na km2. Wprowadzenie wymienionych rozwiązań skutkować będzie likwidacją obwodów łowieckich w sąsiedztwie dużych miast, w tym Warszawy, gdzie obecnie trwa intensywna walka z ASF. Mając na uwadze powyższe nie będzie podmiotów które wykonują akcje poszukiwania dzików (koło łowieckie) oraz skutecznie zwalczają chorobę. Wprowadzenie proponowanej odległości wykonywania odstrzału od zabudowań mieszkalnych (250 m) skutkować będzie zwiększeniem strat powodowanych przez zwierzynę w gospodarce rolnej, z uwagi na brak możliwości wykonywania polowania w tym obszarze (ok .20 ha przy odległości 250m).

Proponowana poprawka wpłynie także na znaczący wzrost konfliktów oraz ogromne niezadowolenie w środowisku rolniczym oraz może doprowadzić do wielu protestów.
Wprowadzenie rozwiązań zakazujących szkolenia psów myśliwskich oraz ptaków łowczych spowoduje brak możliwości skutecznego wykonywania polowania oraz wykonania rekomendacji dotyczących ograniczenia populacji dzika, co będzie także oddziaływało na skuteczność zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Około 80% ras psów jest lub było rasami wykorzystywanymi do polowań. Psy myśliwskie stanowią podstawę skutecznego i etycznego łowiectwa. Wprowadzenie zakazu układania psów myśliwskich doprowadzi do znacznego utrudnienia wykonywania polowania, a także wpłynie na etyczną stronę tej działalności. Zaproponowana zmiana w zakresie układania, szkolenia oraz sprawdzianów psów myśliwskich doprowadzi do braku możliwości przeprowadzania prób pracy i konkursów pracy psów myśliwskich, tym samym uniemożliwi uzyskanie uprawnień hodowlanych dla psów wybranych ras myśliwskich, spychając polskich hodowców oraz wybitne polskie psy na margines Europy. Tym samym przepisem uniemożliwia się także układanie ptaków łowczych – co wpłynie na możliwości uprawiania sokolnictwa, które zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wprowadzenie zakazu skutecznie uniemożliwi układanie ptaków łowczych, skutkuje naruszeniem przepisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa oraz uniemożliwia zachowanie trwałości tego elementu do czego Polska zobligowana jest jako strona konwencji.

Wprowadzenie przepisów karnych do ustawy Prawo łowieckie dotyczących wykonywania polowania w obecności dzieci do 18 roku życia - zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, może doprowadzić uniemożliwienia wykonywania polowania przez myśliwych. Osoba, która będzie wykonywała polowanie i spotka osobę do 18 roku życia, naruszały zaproponowany przepis karny do ustawy Prawo łowieckie, gdyż polowanie jest także tropienie zwierzyny a nie tylko wykonywanie odstrzału. Zgodnie z przepisami ustawy o broni i amunicji osoba skazana nie może posiadać broni palnej, a więc nie będzie mogła wykonywać polowania. 

Proponowane przez Klub Parlamentarny PIS poprawki stoją w sprzeczności z polityką Rządu RP, zgodnie z którą Polska rodzina ma być fundamentem Polskiego Państwa a także z zapisami Konstytucji RP:

  • Art. 31 Konstytucji - wolność człowieka, a nawet dziecka podlega ochronie prawnej
  • Art. 32 Konstytucji - wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władzę publiczną – a nam jako myśliwym ogranicza się prawo do wychowania własnych dzieci
  • Art. 47 Konstytucji - każdy, a więc i dziecko ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego 
  • Art. 48 Konstytucji - rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

 

W żadnym kraju w Europie nie istnieją ograniczenia w zakresie biernego uczestnictwa dzieci w polowaniach. 

Mając na uwadze powagę sprawy, a także znaczenie skutecznego zwalczania afrykańskiego pomoru świń, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje Prezesa Rady Ministrów, że po przyjęciu powyższych poprawek z dniem 1 kwietnia 2018 roku nie będzie w stanie skutecznie podejmować działań mających na celu zwalczanie tej zagrażającej gospodarce narodowej choroby.